Pk-yritykset kasvavat omistajanvaihdosten jälkeen

Tutkin vastikään valmistuneessa Yamk-opinnäytetyössäni pk-yritysten kasvun, kannattavuuden ja taloudellisen aseman kehittymistä ennen omistajanvaihdosta ja sen jälkeen. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Finnvera Oyj. Tutkimukseen valikoitunut yritysjoukko käsitti 169 vuosina 2010 ja 2011 ostettua pk-yritystä. Tutkimusjoukon yrityksistä n. 95 prosenttia oli alle 50 työntekijää työllistäviä mikro- ja pienyrityksiä.

Liikevaihdon vaihteluväli omistajanvaihdosvuonna oli laaja. Suurimman yrityksen liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa ja pienimmän vain noin 40 000 euroa. Mediaaniyrityksen liikevaihto oli n. 850 000 euroa.

Suorituskyvyn mittareina käytettiin tilinpäätöstietoihin pohjautuvia tunnuslukuja, joilla mitattiin yritysten kasvua, kannattavuutta, vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja riskitasoa sekä näiden muutoksia ennen omistajanvaihdosta ja sen jälkeen. Tutkittava aikajakso käsitti yrityskauppaa edeltävän vuoden, yrityskauppavuoden ja kolme yrityskaupan jälkeistä vuotta. Tutkimuksessa selvitettiin kehitystrendejä myös ostajatyypeittäin (sukupolvenvaihdos, ulkopuolinen henkilöostaja, toinen yritys tai pääomasijoittaja, toimiva johto, työntekijät).

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yrityskaupan jälkeen ostokohteiden liikevaihto, henkilöstömäärä ja tehokkuus (liikevaihto/hlö) ovat kehittyneet positiivisesti. Toisaalta negatiivista kehitystä oli havaittavissa mm. kannattavuudessa, maksuvalmiudessa, vakavaraisuudessa ja riskitasossa.

Tulosten pohjalta näyttäisi siis siltä, että uudet omistajat ovat keskimäärin halukkaita ja kyvykkäitä kasvattamaan liiketoimintaa. Ostetut yritykset vaikuttavat myös tarjoavan sopivan alustan ostajien kasvuvisioiden toteuttamiselle.

Esimerkiksi kannattavuuden ja maksuvalmiuden negatiiviset kehitystrendit osoittavat, että yritysten haltuunotto ei aina ole taloudellisessa mielessä helppoa. Ostajien onkin syytä tarkoin perehtyä myynnissä olevien yritysten tilanteeseen ja näkymiin. Ostajatyyppien välillä esiin nousi yllättävänkin suuria ryhmien välisiä eroja.

Ostokohteet tarjoavat ostajille hyviä liiketoiminta- ja kehittämismahdollisuuksia, mutta kotiläksyt ennen yrityskauppaa on syytä tehdä huolella sudenkuoppien välttämiseksi. Yritysten arvonmäärityksessä on syytä olla varovainen. Yrityskaupoissa käytettäviä rahoitusratkaisuja ei kannata mitoittaa sen optimistisimman tulevaisuudenkuvan mukaan.

Lyhyeen blogitekstiin on hankala tiivistää kaikkia tutkimustuloksista esiin nousevia johtopäätöksiä. Koko tutkimus on kuitenkin ladattavissa sähköisestä tietokannasta.

Lue tutkimus

 

Matti Kivilammi

Kirjoittaja on toiminut Finnvera Oyj:ssä yritysrahoitustehtävissä mm. omistajavaihdosten parissa yli seitsemän vuotta.