Maa- ja metsätalousyrityksen sukupolvenvaihdos tarvitsee hyvät yhteistyökumppanit

Monella maa- ja metsätilalla sukupolvenvaihdos on lähivuosina ajankohtainen. Etukäteen suunnittelemalla asiat sujuvat edullisemmin ja lopputuloskin vastaa paremmin tavoiteltua. Maatilan sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun on hyvä varata aikaa jopa muutama vuosi, jotta osapuolet ehtivät rauhassa puntaroida eri vaihtoehtoja ja löytää juuri sen omalle kohdalle sopivimman ratkaisun.
Perintö ja lahjaverosuunnittelu on järkevää aloittaa hyvissä ajoin. Suunnittelu hyvällä aikataululla ja oikeiden yhteistyökumppanien kanssa takaa useimmiten parhaiten yritykselle parhaat mahdollisuudet jatkossa.

Maa- ja metsätila lahjoituksena

Optimaalisin tilanne on, kun sukupolvenvaihdos voidaan tehdä puhtaana lahjana.
Koska myös perintö- ja lahjaveroasteikot ovat progressiivisia, omaisuutta kannattaa yleensä siirtää seuraavalle monessa erässä. Toimivan maa- ja metsätilan kohdalla tilan palasina siirtäminen seuraavalle sukupolvelle ei kuitenkaan ole useinkaan oikea ratkaisu. Kokonaisvaltaiset ratkaisut ovat usein toimivimpia käytännössä. On selkeää, että jatkaja pääsee oikeasti kehittämään yritystä ja itse myös ottamaan vastuuta siitä.
Luovutuksensaaja voi hakea verottajalta yrittäjän sukupolvenvaihdoshuojennusta lahjaverotuksessa edellyttäen, että luovutuksensaaja jatkaa maa- ja metsätalouden harjoittamista saamillaan varoilla. Jatkavan yrittäjän taivalta helpottaa se, ettei hän joudu maksamaan kauppahintaa, eikä tällöin myöskään lahjavero nouse pilviin. Kyse on erittäin merkittävästä huojennuksesta, jonka selvittäminen kannattaa.
Sukupolvenvaihdoksessa verottajalta voi myös hakea ennakkoratkaisua lahjaverotuksesta. Käytännössä sen saaminen on useimmiten perusteltua. Ennakkoratkaisu selkeyttää keskeneräistä prosessia ja tuo myös vastauksia epäselviin kysymyksiin.

Alihintainen kauppa tai kauppa?

Toinen tyypillinen tapa luovuttaa maa- ja metsätila seuraavalle sukupolvelle on lahjanluonteinen kauppa. Usein vanhemmat eivät halua ottaa lapsiltaan täyttä hintaa tilasta, joten tila vaihtaa omistajaa osin kauppana, osin lahjana. Lahjanluonteisessa kaupassa verosuunnittelullisesti on huomattava, että lahjavero ei realisoidu, jos kohteesta maksetaan yli 75 prosenttia sen käyvästä arvosta.
Siinä tapauksessa, että maa- ja metsätalouden harjoittamista jatketaan luovutuksensaajan toimesta, riittää, että tilan käyvästä arvosta maksetaan yli 50 prosenttia. Tällöin lahjaveroa ei määrätä lainkaan.
Verosuunnittelullisesti edullista voi olla maksaa kauppahintaa silloin, kun kyseessä on metsän luovutus tai metsävaltaisen maa- ja metsätilan luovutus. Metsän osalta kauppahinta on luovutusvoittoverotuksessa verovapaa, jos luovuttaja on omistanut metsätilan yli 10 vuotta ja luovutus tapahtuu rintaperilliselle. Samalla luovutuksen saaja saa lisää metsävähennyspohjaa.
Verovelvollisella on omistusaikanaan oikeus vähentää metsävähennyksenä enintään 60 prosenttia metsän eli maapohjan ja puuston hankintamenosta. Metsävähennys saa olla enintään 60 prosenttia verovelvollisen metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä verovuonna saaman metsätalouden pääomatulon määrästä. Lahjassa ainoastaan lahjan antajan käyttämätön metsävähennys siirtyy lahjan saajan käytettäväksi.
Onnistunut sukupolvenvaihdos huomioi kokonaisuutena sekä luopujan että jatkajan tarpeet. On tärkeä huolehtia siitä, ettei jatkajan kauppahinta ylitä tilan tuottokykyä. Vastaavasti on huolehdittava siitä, että luopujan asema on riittävän turvattu.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on myös hyvä tehdä ja päivittää muun muassa testamentit ja edunvalvontavaltuutukset. Näin turvataan tilan toiminta yllättävissä tilanteissa. Joka tapauksessa onnistuneen sukupolvenvaihdoksen perusta on juuri kokonaisuuden ymmärtäminen.
Sukupolvenvaihdos on tilan toiminnan kannalta merkittävä taitekohta, jossa tarvitaan erityistä tukea ja arkea helpottavia neuvoja. Monesti yhdessä pohtimalla löytyy paras, kulloiseenkin tapaukseen soveltuva ratkaisu. Siksi me olemme täällä MTK:ssa jäseniä varten, että näihin jatkamistilanteisiin on apua ja ratkaisumalleja tarjolla.

Yhteystiedot
Timo.Sipila@mtk.fi
040 505 9179
Kirjoittaja

Timo Sipilä

Johtaja

Organisaatio
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry