Yrityksen tärkein voimavara ja omistusjärjestelyn onnistuminen

Omistajanvaihdos on yritystoiminnasta luopuvien omistajien lisäksi iso muutos myös yrityksen henkilöstölle. Henkilöstöllä saattaa yrityskaupan yhteydessä olla esimerkiksi huoli työpaikan pysyvyydestä, monesti kun yrityskaupan yhteydessä pyritään myös toimintojen tehostamiseen. Työntekijöillä saattaa olla myös hyvin vahva sitoutuminen yrityksen aikaisempiin omistajiin, jolloin siirtymistä uuden omistajan palvelukseen ei pidetä välttämättä aina mielekkäänä. Yrityskulttuurin mahdollinen muuttuminen omistusjärjestelyn yhteydessä voi olla myös kriittinen tekijä; yritykselle tärkeät henkilöt saattavat pohtia haluavatko he jatkaa edelleen vai olisiko jo aika tehdä jotain muuta täysin uudessa työpaikassa.

 

Jo ennen yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamista osaavan henkilöstön sitoutumisesta huolehtiminen on tärkeää, koska yritystoiminnan arvo määräytyy varsinkin erityisosaamista edellyttävillä toimialoilla merkittävästi henkilöstön osaamisesta ja henkilöstön pysyvyydestä. Uuden omistajan keskeinen tavoite omistusjärjestelyssä on saada osaava henkilöstö pysymään yrityksen palveluksessa, jolla henkilöstöllä on osaamisensa lisäksi yleensä myös toimivat verkostot kaikkiin yrityksen toiminnan kannalta tärkeisiin yhteistyökumppaneihin.

 

Mikäli henkilöstön -ja varsinkin avainhenkilöiden- sitouttaminen omistajanvaihdoksen yhteydessä ei onnistuisi niin pahimmillaan yritykselle tärkeät henkilöt voivat siirtyä kilpailijalle, jolloin kriittisen osaamisen ja kokemuksen menettäminen aiheuttaisi erittäin hankalan tilanteen uusille omistajille. Yrityksestä lähtevän työntekijän mukana saattaa lisäksi samalla siirtyä muitakin yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä osaajia. Uusien henkilöiden kouluttaminen korvaamaan yrityksestä lähteneiden avainhenkilöiden osaamista vie aikaa, aiheuttaa tulonmenetyksiä ja kustannuksia.

 

Onnistunut henkilöstön sitouttaminen voi olla työhön ja työympäristöön liittyvää sekä taloudellisia etuja

Henkilöstön oikea-aikaisen sitouttamisen keinoja yleisellä tasolla ovat ilman muuta hyvä työilmapiiri ja johtaminen, kilpailukykyiset edut ja urakehitysmahdollisuudet. Myös luottamus uusiin omistajiin sekä usko työpaikan pysyvyyteen ovat arvostettuja asioita.

 

Edellä olevien asioiden lisäksi kannustavia sitouttamisen keinoja ovat tietyt henkilöstön taloudelliset edut. Kilpailukykyisen palkan lisäksi ne voivat olla yrityksen osakkeisiin perustuvia ratkaisuja, joissa sitouttamis- ja kannustinohjelmiin kuuluvat henkilöt saavat yrityksen osakkeita joko tietyllä alennuksella tai täysin vastikkeetta. Mikäli henkilö ei jatkaisi yrityksen palveluksessa vähintään sovittua ajanjaksoa – yleensä tiettyä määrää vuosia- hänen menettää sovitun edun. Sitouttamis- ja kannustinohjelmat voivat toki olla muitakin kuin osakepohjaisia ja vaihdella eri ura- ja elämänvaiheen mukaan (esimerkiksi tietty osuus voitonjaosta). Keskeistä kuitenkin on, että pelkästään ylimmän johdon sijasta yrityksen avainhenkilöitä tulisi sitouttaa riittävän laajasti myös eri toiminnoista ja eri tasoilta, jotta varmistetaan yrityksen kannalta kaikki tärkeät osa-alueet.

 

Osakasrahoitus tarjoaa ratkaisun rahoitukseen

Yleisesti sitouttamis- ja kannustinohjelmissa käytetään osakepohjaisia ratkaisuja, joissa edunsaajien tulee maksaa osakkeista tietty alennettu hinta sitoumuksin pysyä työnantajan palveluksessa tietyn ajan. Näiden ”alennuksella” ostettavien osakkeiden maksaminen varsin nopealla aikataululla saattaa edunsaajan elämänvaihe huomioiden olla haasteellista. Nordealla on tähän tarkoitukseen kehitetty osakasrahoitus-palvelu, joissa osakkeiden hankintaan on mahdollista saada tietyin edellytyksin rahoitusta joko ostettavia osakkeita tai muuta vakuutta vastaan. Tämä yrityskohtaisesti räätälöitävä osakasrahoituksen palvelumalli on mahdollistanut yrityksille paremmat edellytykset kannustin- ja sitouttamisratkaisujen toteuttamiseksi ja siihen osallistuville henkilöille toimivamman tavan rahoittaa tarjottujen osakkeiden hankinta.

 

Omistajanvaihdoksen onnistumisen varmistamiseksi toteutettava osakepohjainen kannustinohjelma voi monissa tapauksissa toimia myös yritystoiminnan myyville henkilöille, jolloin myös heillä on omistusjärjestelyn jälkeenkin taloudellinen intressi olla tukemassa uuden omistajan onnistumista. Ja hyvät henkilöstöedut kannustinjärjestelmineen voivat ylipäätään paremmin houkutella myös uusia avainosaajia varmistamaan uusille omistajille siirtyneen yrityksen onnistumista ja matkaa kohti kannattavaa kasvua.

 

Markku Fränti

Head of Corporate Advisory & Shareholder Finance
Nordea, Business Banking Finland