Advisory boardin hyödyntäminen omistajanvaihdoksessa

Advisory board on ryhmä ammattilaisia, jotka auttavat yrityksen määrittelemän tehtävän tai haasteen ratkaisemisessa. Tuen kohteena on usein yrityksen toimitusjohtaja tai ylin johto ja perheyrityksen tapauksessa jatkaja. Advisory board voi kuitenkin auttaa ja neuvoa myös esimerkiksi yrityksen omistajia ja/tai hallitusta.  

Hallituksen ja advisory boardin keskeisin ero liittyy niiden juridiseen asemaan yrityksen hallinnossa. Hallitus on osakeyhtiössä pakollinen toimielin ja se on laillisesti vastuussa tekemistään päätöksistä. Advisory board on sen sijaan täysin vapaaehtoinen, sen merkitys näkyy advisory boardin tuottamassa lisäarvossa eikä advisory board tee päätöksiä vaan antaa neuvoja päätösten pohjaksi. Koska Advisory boardin tehtävä ja tehtävän kesto määrittyvät vain ja ainoastaan yrityksen tarpeen pohjalta, sitä voidaan hyödyntää hyvin erilaisiin ja myös ajalliselta kestoltaan vaihteleviin tehtäviin.

Voisiko advisory boardista sitten olla apua yrityksen sukupolvenvaihdoksessa tai omistajanvaihdoksessa? Advisory boardin koostumuksellisen, ajallisen ja tehtäviin liittyvän joustavuuden vuoksi on helppo vastata kyllä. Alla on kolme esimerkkiä tavoista, joilla advisory board voi auttaa omistajanvaihdosta harkitsevaa tai toteuttavaa yritystä. Käytännössä vaihtoehtoja löytyy lukuisia lisää.

  • Omistajanvaihdoksen suunnittelu. Onnistunut omistajanvaihdos vaatii huolellista suunnittelua. Suunnittelu ei sisällä pelkkää ajallista jaksottamista vaan alkaa esimerkiksi yrityskaupan kohdalla jo ostajan/myyjän etsinnästä ja strategisen yhteensopivuuden varmistamisesta. Yrityskaupan näyttäessä todennäköiseltä, integraation huolellinen suunnittelu edistää yrityskaupalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Advisory board voi tuoda kaivattua osaamista näihin kriittisiin vaiheisiin.
  • Strategian uudistamiseen osallistuminen. Advisory board kootaan usein kehittämään tai uudistamaan yrityksen strategiaa. Advisory boardiin voidaan koota henkilöitä, joilla on kokemusta ja näkemystä tavoitteluista markkinoista, teknologioista tai liikkeenjohdosta yleensä. Omistajanvaihdoksen yhteydessä strategisen suunnan kirkastaminen ja uudistaminen on usein merkittävässä roolissa. Advisory boardin tuoma lisäresurssi on tässä työssä kullanarvoista.
  • Toimitusjohtajan ja/tai jatkajan tukeminen. Ennen omistajanvaihdosta, sen aikana ja omistajanvaihdoksen jälkeen yrityksessä tapahtuu hyvin paljon. Advisory board voi auttaa toimitusjohtajaa tai perheyrityksen jatkajaa hektisessä tilanteessa sparraamalla, antamalla tukea ja rohkaisemalla. Keskustelumahdollisuus ja erilaisten näkemysten saaminen voivat olla ratkaisevassa asemassa toimitusjohtajan tai jatkajan toteuttaessa omistuksenvaihdosta.

Jotta advisory boardin toiminta olisi tuloksellista, on hyvä huomioida joitain seikkoja. Ensinnäkin advisory boardin toimintaa käynnistettäessä toiminnan tarve, tavoite sekä toiminnan luonne on määriteltävä selkeästi yrityksen toimesta. Tavoite ohjaa tarvittavien neuvonantajien valintaa. Kun ryhmä on valittu, tavoitteet on kommunikoitava myös advisory boardin jäsenille.

Advisory boardin jäseniä valittaessa on keskeistä, että neuvonantajat valitaan määritellyn tarpeen pohjalta. Neuvonantajien osaamisen ja profiilin on siis sovittava yrityksen tavoitteisiin. Koska advisory boardin toiminta perustuu avoimuuteen ja luottamukseen, on henkilökemioilla ja niiden yhteensopivuudella merkittävä rooli. Myös neuvonantajien ja yrityksen arvopohjan on sovittava toisiinsa. Ei olekaan tavatonta, että advisory boardia kootessa ei aina valita pätevintä, vaan sopivin.

Advisory boardin toiminnan vapausaste voi asettaa myös haasteita. Toimintaa aloittaessa onkin tärkeää sopia käytännön seikoista kuten palkkioista, kokouskäytännöistä ja ajankäytöstä. Vaikka advisory boardia pidetään toimintatapana kevyenä niin yritykselle kuin advisory boardin jäsenillekin (muodollisen vastuun puuttuessa), ei toimintaa kuitenkaan tule ottaa kevyesti. Päättäessään aloittaa advisory board toiminnan sekä neuvonantajien että neuvottavan (toimitusjohtaja/ jatkaja/omistajat/ hallitus) tulee sitoutua toimintaan. Etenkin hektisessä muutostilanteessa tämä voi olla haaste.

Jos advisory board toiminta herätti kiinnostuksen, voit tutustua aiheeseen lisää esimerkiksi LUT-yliopiston ja Boardman osaamisverkoston yhdessä toteuttaman julkaisun tai tilaisuustallenteen myötä.

Julkaisu: https://www.boardmangrow.fi/content/uploads/2023/09/Kasvun-tukena_final1.pdf

Tallenne:  https://youtu.be/EK-PCotQPSA

Yhteystiedot
tuuli.ikaheimonen@lut.fi
+358407655699
Kirjoittaja

Tuuli Ikäheimonen

Tutkijatohtori

Organisaatio
LUT -Yliopisto
LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteet yhdistävä kansainvälinen tiedeyliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisössämme on lähes 8 000 jäsentä. Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa. Olemme ilmastoteoissa yksi maailman parhaista yliopistoista.